Uppmärksamma Nutidsprojektet i Karlstad (UNiK)

 

Hur kan ungdomarna göra genomtänkta val? (Decideracy)

 

Barnkonventionen och utveckling av ungdomars sociala kompetens

genom kognitiv, emotionell och relationell utbildning

I olika Artiklar, bland annat Artikel 29, kräver konventionen att barn och ungdomar genom utbildning får chansen att utveckla sina mentala kapaciteter, samt lär sig att ta socialt ansvar. Dagens lärare känner oerhörd press att ge ungdomar kunskap om traditionella ämnen som matematik, fysik, kemi och språk. Dessa traditionella ämnen är nödvändiga för att få ett arbete på dagens arbetsmarknad. Fritidsgårdspersonal kan spela en kompletterande roll till läraryrket och bidra med en målinriktad kognitiv, emotionell och relationell utbildning. Via sina nära kontakter med ungdomarna kan fritidsgårdspersonalen genom lek och allvar leda grupprocesser där ungdomar lär sig att lösa fiktiva och verkliga problem, utveckla sina mentala kapaciteter och uttrycka sina känslor på ett meningsfullt sätt. Fritidsgården är också en miljö där de kan träna på att skapa respektfulla relationer med jämnåriga.

Syfte: Med referens till Barnkonventionen utveckla ungdomars sociala kompetens genom kognitiv, emotionell och relationell utbildning. Samt att upptäcka, dokumentera och vetenskapligt analysera resurser och hinder under denna process.

Metod: Utbilda, engagera och handleda fritidsgårdspersonal i ett interventionsforskningsprojekt med fokus på utbildning av ungdomar.

Tidsram: september 2013-maj/juni 2014

Partners i projektet: Karlstads universitet, Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun, Norrstrandsskolan, Nyeds skola i Molkom.

Finansiering: Karlstads kommun och Karlstads universitet.

Vi kallar vår aktivitet Nutidsprojektet för att:

  • 1989 ratificerades Barnkonventionen av Sverige. Nu är det dags att den blir lag, såsom den blivit i Norge, Finland och Belgien. Men om den ska bli lag krävs det förberedelser och då är det angeläget att identifiera resurser och hinder i processer för att förverkliga konventionen.
  • Vår tids kunskaper om hjärnan bör tas på allvar och att vi visar våra ungdomar respekt som biologiska, psykologiska och sociala varelser. Med den utgångspunkten bör vi utveckla deras mentala kapacitet och sociala engagemang som är grunden för all annan utveckling och social kompetens.
  • Många forskare har betonat att ungdomar i dagens samhälle är utsatta för ett massivt utbud av varor och tjänster som kan vara godo eller ondo. Denna situation kräver att ungdomar får en förmåga att välja med hänsyn till valets konsekvenser. Vår utbildning vill just utveckla denna mentala och sociala förmåga hos ungdomar.
  • Alltför ofta har det förekommit ett gap mellan forskning och praktik, mellan universitetet och fältet. I detta interventionsforskningsprojekt vi vill minska detta gap och förstärka samarbetsbanden mellan forskare och praktiker. Vi vill göra detta till en kreativ process, där forskare arbetar på fältet för intervention och praktiker kommer till universitet för utbildning Målet är att utbildning av personal blir ett naturligt moment i fritidsgårdens vardagsarbete. Forskning, praktik och utbildning bildar en helhet med syfte att identifiera hinder och resurser i förverkligande av Barnkonventionen.
  • Tidigare har kunskap om fritidsgårdar tillförts från enskilda, isolerade discipliner. Med inspiration från innovativ forskning försöker vi att bryta detta mönster och skapa en kunskapsbas om barn/ungdomars utveckling som är multidisciplinär, baserad på de senaste vetenskapsrönen och inkluderar psykologi, pedagogik, filosofi, sociologi, socialt arbete och neurovetenskap.
  • Sammanfattningsvis, benämner vi vårt utbildnings- och forskningsarbete Nutidsprojektet för att sprida budskapet att det är dags att förverkliga idén om att skapandet av ett demokratisk och rättvist samhälle kräverinvesteringar i barns/ungdomars utveckling. Det traditionella utbildningssystemets fokusering på ämnen som matematik, språk, fysik, och kemi är nödvändig men inte tillräcklig. Därför är en kognitiv, emotionell och social utbildning vitalt om vi vill bygga ett välfärdssamhälle som inkluderar våra unga, vårt framtidshopp.

 Vid penna

Alireza Moula, Docent i socialt arbete, Projektledare, Karlstads Universitet

2013 09 01